2013-05-21 |

Stor uppslutning på NanoForum 2013


Den 15 maj höll SwedNanoTech sin konferens NanoForum för tredje året i rad. Över hundra personer deltog under dagen och i år var temat konkurrenskraft.

Att nanoteknik redan nu finns i ett brett spektrum av branscher blev tydligt av programmets varierade talare. Presentationerna belyste nano ur olika perspektiv vilka tillsammans gav en mångfasetterad bild av den svenska nanoverksamheten just nu.

Jari Kinaret berättade om resan från ansökan till beviljade av projektet Graphene Flagship.

Nano som satt Chalmers på världskartan

I januari i år tillkännagavs att Chalmers kommer utgöra basen för det hittills största europeiska nanoforskningsprojektet – Graphene Flagship. Ämnet grafen förutspås ha stor potential inom en rad olika tillämpningsområden så som IT, belysning, drug delivery, energilagring och nya material.

Jari Kinaret, befälhavare för projektet, gästade NanoForum där han berättade om den treåriga resan från projektansökan till dess beviljande i våras.

Graphene Flagship är ett av två projekt som var och ett kommer att löpa under en tio års period. Budgeten för grafenprojektet är en miljard svenska kronor där hälften finansieras av EU-kommissionen och hälften av medlemsländerna.

De följande dagarna efter projektets tillkännagivande fick Chalmers en hittills ouppnådd medial uppmärksamhet. Det uppskattas ha publicerats åtminstone 1300 tidningsartiklar världen över om projektet, samt 200 000 YouTube-klipp.

Syftet med Graphene Flagship är att stärka den europeiska forskningen av ämnet. Projektet kommer att ge utrymme för både grundforskning och applikationsfokuserad forskning och tar sin början i oktober i år.

Säkerhet inbyggd i produktionen

Att säkerhet är en viktig aspekt av nanoteknik gjordes tydlig med exempel från Sarah Fredriksson, VD på Genovis. Hon berättade om de utmaningar som finns utifrån sitt perspektiv som företagare inom nanoteknik.

Genovis tillverkar enzymer för bilddiagnostisering, till exempel som agent i kontrastvätskor. Ur hennes perspektiv är just säkerhet fundamentalt – dels utifrån verksamhetens känsliga karaktär och dels utifrån kundernas höga krav.

Fredriksson betonade värdet av att ge kunden en helhetsupplevelse. Kunden ska vara trygg i alla steg av affären – från beställning till användning. Att bygga in säkerhetsaspekten redan i tillverkningsfasen är därför viktigt för att kunna visa på en säker produkt inom ett fält som fortfarande möts av en viss tvekan.

En möjliggörande teknologi

Från EU-kommissionen kom Christos Tokamanis och berättade om arbetet med möjliggörande teknologier (KET) inom ramenför forskningsprogrammet Horizon 2020. En möjliggörande teknologi definieras som ett område med särskilt stor utvecklingspotential. En utveckling dessa teknologier förväntas kunna höja människors levnadsstandard och bidra med lösningar på globala utmaningar.

Christos Tokamanis från EU Kommissionen talade om nanoteknik som en möjliggörande teknologi.
Foto: Mikael Syväjärvi

De sex definierade möjliggörande teknologierna inom Horizon 2020 är nanoteknik, avancerade material, mikro- och nanoelektronik, fotonik, bioteknik och avancerad tillverkning.

En kombination av möjliggörande teknologier används redan idag i en rad branscher. En vidare utveckling spås kommer att bidra till bättre och effektivare smart phones, satelliter och kommunikationsteknik, mediciner och transportmedel.

Tokamanis menade att utvecklandet av de möjliggörande teknologierna inom ramen för Horizon 2020 kommer att främja Europas konkurrenskraft globalt, skapa bättre infrastruktur för forskning samt mynna ut i gemensamma regelverk som involverar Europas befolkning.

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

SwedNanoTech presenterade slutsatser från agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling, vilken är ett resultat av ett arbete som pågått sedan hösten 2012.

SwedNanoTech har utgjort navet för ett konsortium bestående av representanter från nio universitet, företag och organisationer med verksamhet eller intresse av nanoteknik. I agendan lyfts de utmaningar som konsortiet uppmärksammat mot en god utveckling av fältet samt konkreta förslag på hur Sverige bör arbeta för att motverka dessa. En kritisk faktor för framgång är kommunikation och samverkan mellan olika aktörer, en annan är att nanoteknik ska göra produkter både bättre och säkrare ur ett konsumentperspektiv.

Nanologica vann utmärkelsen Årets nanoföretag utifrån sin verksamhet som ett ungt, föredömligt svensk företag med en tydlig nanoteknisk profil.

Årets nanoföretag: NanologicaNytt för i år var utmärkelsen Årets nanoföretag som i samband med NanoForum fortsättningsvis kommer att delas ut till unga, föredömliga svenska företag med tydlig nanoteknisk profil.

I år gavs priset till Nanologica med motiveringen ”Ett företag med förankring i svensk universitetsforskning, som med en tydlig affärsidé och ett smart och drivet team lyckats lösa kunders problem genom styrning av materialegenskaper på nanonivå.”

Vinnaren valdes ut av en jury bestående av Anders Eliasson, Business Sweden, Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech, Björn O Nilsson, IVA samt Tord Lendau, CytaCoat AB.

Bedömningen gjordes utifrån vilket problem som företaget kan bidra till att lösa, om tekniken fungerar, hur affärsplanen ser ut samt vilken roll nanoteknik har i lösningen. Bolaget skulle även ha försäljning.

De övriga nominerade företagen var Thinfilm Electronics, Sol Voltaics och Graphensic. Dagen avrundades med ett mingel där ett antal utställande företag fick möjlighet att presentera sina verksamheter mer, samt gav deltagarna chansen att prata vidare om dagens ämnen.

Lars Samuelson (t.v) och Dan Csontos var två av besökarna som stannade kvar och minglade en stund på kvällen.Comments are closed.