2015-01-30 |

Nanoteknik som grogrund för stamceller


Stamcellsforskning har potential att utveckla nya behandlingsformer mot sjukdomar som idag är obotliga, så som diabetes och Alzheimers. Företaget Cline Scientific har tagit fram en teknik som med hjälp av nanoteknik förenklar odling av stamceller för medicinsk forskning.

En stamcell är en speciell sorts cell som har förmågan att utvecklas till olika typer av celler. Nya behandlingsformer med stamceller har enorm potential för sjukdomar som idag är svåra eller omöjliga att behandla.

Diabetes, Alzheimers och Parkinsons är bara några exempel på sjukdomar där stamceller kan komma att innebära medicinska genombrott.

web_red_DSCN4060

Fr. v: Niklas Holmquist, försäljningschef och affärsutvecklare, Hanne Evenbratt, produktutvecklingschef och Patrik Sundh, VD på Cline Scientific

– Tanken är att stamceller odlas till att bli specifika celler med en viss funktion i kroppen, och sedan transplanteras in i patienten, berättar Niklas Holmquist, försäljningschef och affärsutvecklare på Cline Scientific.

För till exempel diabetespatienter skulle det innebära att celler som styr insulinproduktion odlas och transplanteras in för att ersätta de beta-celler som i dessa patienter är förstörda.

Spin off-företag från Göteborgs universitet

Precis som många andra företag inom life science och nanoteknologi är Cline Scientific ett spin off-företag från universiteten i Göteborg, i det här fallet Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Företaget bildades 2012 och har idag fyra anställda.

– Grunden till företaget lades av tre forskare vid Göteborgs universitet. Forskarna utvecklade en teknik för att fästa nanopartiklar på en yta. Tekniken gjordes som ett experiment och det fanns från början ingen färdig tillämpning i åtanke.

För att undersöka om det fanns intresse av tekniken skapades ett affärsutvecklingsprojekt med Chalmers företagsinkubator, Encubator, och universitetets entreprenörsutbildning, GIBBS. Niklas, som då studerade Bioteknik och medicinsk teknik med inriktning affärsutveckling, tog sig an uppgiften för sitt examensarbete.

– Vi trodde att tekniken skulle vara intressant för nanoforskare, men så var det inte. Efter nästan ett års letande tvingades vi utvidga sökfältet. Då kom vi i kontakt med stamcellsforskare som visade sig ha ett stort behov av tekniken.

Stamceller utvecklas till andra typer av celler

web_red_DSCN4106

Cline Scientific’s produkt Nanogradienten, en skiva där stamceller odlas under olika tillväxtförhållanden.

Stamceller behöver noggranna tillväxtförhållanden för att kunna utvecklas till friska celler. Vissa miljöer gör att cellerna inte växer som de ska, andra miljöer gör att de växer okontrollerat. Behovet av att hitta rätt balans i tillväxtmiljön och att kunna reproducera dessa förhållanden är därför stort. Det är här Cline Scientific har sin produktnisch.

– Genom att odla stamceller på en gradient yta kan vi se vilka tillväxtförhållanden som är de bästa för de specifika cellerna, säger Niklas. Sedan återskapar vi tillväxtförhållandena på en större yta.

– Det finns flera grupper av stamceller, fortsätter Niklas. En grupp med stor potential för nya stamcellsbehandlingar är de-differentierade stamceller (iPS-celler).

En de-differentierad stamcell är en funktionell cell, till exempel en fettcell, som har ”backats tillbaka i utvecklingen” och gjorts till en pluripotent stamcell. Stamcellen kan sedan med rätt tillväxtmiljö utvecklas, differentieras, till att bli andra typer av celler och användas för medicinsk forskning. Att utveckla nya behandlingsformer med stamceller kräver dock mycket forskning, och för att forska krävs det tillgång till stamceller av hög kvalitet. Både tillgång och kvalitet har varit en utmaning för forskningsfältet.

Nanopartikel av guld blir grogrund för stamcell

– Vår teknik, Nanogradienten, består av en glasyta där nanopartiklar av guld har placerats ut i ett gradientmönster. Nanopartiklarna är fler och sitter tätare på den ena sidan för att sedan glesna och bli färre ju längre mot den andra sidan man kommer. På varje nanopartikel kan ett protein som är viktigt för cellernas tillväxt bindas in. På så sätt skapas en gradient där tillväxtmiljön går från hög till låg koncentration av detta protein, berättar Hanne Evenbratt, produktutvecklingschef på Cline Scientific.

web_red_DSCN4076

Hanne Evenbratt, produktutvecklingschef, och Jenny Lindström, produktionschef, Cline Scientific

Cline Scientific använder nanopartiklar av guld eftersom det är ett stabilt grundämne som inte faller sönder eller oxiderar. Det är dessutom relativt enkelt att binda andra partiklar och molekyler till guldpartiklar.

– Våra nanopartiklar är 10 nanometer små vilket ofta stämmer överens storleksmässigt med proteinet vi tillsätter, fortsätter Hanne.

När gradientytan är preparerad med nanopartiklar, proteiner och andra ämnen som cellerna behöver för att växa tillsätts själva stamcellerna. Beroende på hur de växer på gradienten går det att se vilka förhållanden stamcellerna trivs bäst i. Det segmentet med de bästa förutsättningarna kan sedan återskapas på en ny yta, Nanoytan, där fler celler kan odlas med en uniform utveckling.

– Våra kunder är idag främst stamcellsforskare inom akademisk forskning och stamcellsföretag, berättar Niklas. Vår teknik används för grundforskning, preklinisk forskning och klinisk forskning. Målet är att våra produkter för klinisk forskning även skall användas till att producera stamceller för terapier, det vill säga nya behandlingsformer.

Tillgång till utrustning en utmaning

I Cline Scientifics lokaler finns även deras laboratorium. Här sker all tillverkning av företagets produkter. Cline Scientific har idag tre produktergrupper: Nanopartiklar, Nanogradienter och skräddarsydda Nanoytor.

– För att utveckla företaget på det sätt vi vill kommer vi så småningom att behöva tillgång till mer avancerad tillverkningsutrustning, berättar Hanne. Men för tillfället räcker den utrustning vi har tillgång till idag.

web_red_DSCN4168

Nanopartiklar av guld är en av Cline Scientifics produktgrupper

Just tillgång till utrustning och instrument kan vara ett problem för små eller nystartade företag inom life science och nanoteknologi. Att många företag bildas i kölvattnet av forskning vid de större universiteten innebär att tillgång till laboratorium och utrustning måste säkras när verksamheten ska startas.

– Det går att hyra in sig i större laboratorium för att få tillgång till instrument och annat, men de alternativ som finns idag är tyvärr alldeles för dyra för ett litet företag som oss. Vi har istället haft möjlighet att samarbeta med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och på så sätt fått tillgång till utrustning och tid i laboratorium. Det har varit en förutsättning för att utveckla vår verksamhet, berättar Niklas.

Nästa steg för Cline Scientific tas i januari 2015. Då listas företaget på AktieTorget, en åtgärd för att få in kapital till företaget och skapa förutsättningar att kunna gå in i en tillväxtfas.

– Det kommer att bli en otroligt spännande period! säger Patrik Sundh, VD på Cline Scientific. Att notera vår aktie på en börslista innebär att vi kommer att få tillgång till mer kapital och fler resurser. Det innebär också större exponering och stabilitet vilket kan hjälpa oss att attrahera de kompetenta och motiverade medarbetare som företag som vårt är så beroende av. Båda faktorerna är helt avgörande för att ta nästa steg med Cline in i en tillväxtfas!


web_collageComments are closed.