2018-03-15 |

SwedNanoTechs ÅrsmöteNär: Onsdagen den 4 april, kl.16:00
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Efter förhandlingarna berättar Lars Leijonborg, föreningens avgående ordförande, ur sin nya bok om några dramatiska politiska vägval i forskningspolitiken som han varit inblandad i.

Alla handlingar rörande årsmötet, såsom resultat- och balansräkning, revisions-berättelse, verksamhetsberättelse för 2017 samt valberedningens förslag finns tillgängliga nedan och kommer även att delas ut på årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2017

SwedNanoTech AB-revisionsberättelse 2017

SwedNanoTech förening-revisionsberättelse 2017

valberedningens förslag styrelse 2018

Föreslagen dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Val av ordförande
§ 4. Val av sekreterare
§ 5. Val av två justeringsmän
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6. Fråga om mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 7. Fastställande av röstlängd
§ 8. Styrelsens rapport, verksamheten 2017
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 10. Fastställande av revisionsberättelse
§ 12. Val av styrelse till nästa årsmöte
§ 13. Fastställande av eventuella arvoden i den ideella föreningen respektive servicebolaget
§ 14. Fastställande av årsavgifter för 2019 till den ideella föreningen respektive servicebolaget
§ 15. Fråga om hur föreningen företräds på servicebolagets SwedNanoTech AB bolagsstämma
§ 16. Val av valberedning
§ 17. Val av revisor
§ 18. Inkomna motioner
§ 19. Övriga frågor
§ 20. Årsmötet avslutas

 

Anmäl ditt deltagande till info@swednanotech

OBS! Deltagandet är begränsat till två personer per medlemsföretag/-organisation

Varmt välkommen,
Styrelsen

 Comments are closed.