Projekt och samarbeten

SwedNanoTech är delaktig i flera projekt, både på EU-nivå och på nationell nivå. Vår medverkan i de olika projekten är en del av SwedNanoTechs kärnverksamhet, där samarbete och kontaktskapande över verksamhetsgränser är en central aktivitet.


Mistra TerraClean

I forskningsprogrammet Mistra TerraClean vill vi skapa billiga, hållbara, säkra och smarta material för integrerade filtersystem för att interaktivt rena luft och vatten från miljöfarliga substanser. Visionen är att skapa filter för industriellt och kommunalt bruk som styrs med olika fysikaliska signaler beroende på utsläpp och som kan kommunicera hur de kommer att klara av de uppgifter de ställs inför. Vi utgår ifrån naturligt förekommande och kommersiellt viktiga material som finns och utvecklats i Sverige, som porösa material (t ex Upsalite®, Quartzene®, aktiverade kol, samt en rad hybrider av dessa), cellulosa (nanocellulosa) men också nya material med potential för viktiga tillämpningar.

De smarta funktionerna byggs i laboratoriemiljö och testas i större skala, både med avseende på funktion och säkerhet för människa och miljö. Genom det unika samarbetet mellan materialforskare, toxikologer och ingenjörer i akademi, forskningsinstitut och företag bygger vi samtidigt en plattform för nya affärsidéer kring interaktiv miljöteknik och avancerade material för ett hållbart samhälle. I projektet kommer vi också att utveckla långsiktiga strategier för hur svenska företag, i samarbete med forskarsamhället, ska kunna öka sin nationella och internationella konkurrenskraft genom att utveckla lösningar och produkter som bygger på smarta material. Här kommer konsortiets kompetens och internationella nätverk att vara en oumbärlig tillgång även efter programmets slut.

Varaktighet: 2017-2020 (Med förhoppning om en fortsättning)

Finansiär: Mistra

SwedNanoTechs roll: Kommunikation & Vice Programchef (VD Åsalie Hartmanis)

Hemsida


Materialvetenskap- ett styrkeområde

SwedNanoTech samarbetar med Länsstyrelsen Stockholm för att se på möjligheterna för att skapa en gemensam KET-plattform i Stockholm-Uppsalaregionen.

Från SwedNanoTechs sida har det gjorts en kartläggning över materialföretag/institut mfl i regionen och är nu i fasen av att ta vidare underlaget för en eventuell ansökan.

Varaktighet: 2017-


NANoREG

NANoREG involverar 59 europeiska partners och syftar till att bistå regulatoriska myndigheter och lagstiftare med information kring säkerhet och miljöpåverkan för olika nanomaterial. Detta genom vetenskaplig utvärdering av data och testmetoder samt framtagning av nya metoder för att karakterisera materialen.

Såväl industriella och akademiska partners som regulatoriska myndigheter deltar i projektet. De svenska aktörer som är engagerade i NANoREG är Karolinska Institutet, SP, Lunds universitet, Chalmers, Kemikalieinspektionen, AkzoNobet PPC och SwedNanoTech.

Finansiär: EU’s sjunde ramprogram för forskning, FP7
Varaktighet: 2013 – 2017
SwedNanoTechs roll: Medlem i den nationella styrgruppen

Mer info: läs mer på www.nanoreg.eu eller kontakta NANoREGs nationella koordinator Roland Grafström, Karolinska Institutetroland.grafstrom@ki.se


NANOfuturesNANOfutures

Syftet med NANOfutures är att optimera samverkan mellan europeiska och nationella plattformar, forskningsprogram och forskningsprojekt med anknytning till nanoteknik. Projektet syftar även till att hitta europeiska sektorsövergripande organisationer som arbetar för innovation och teknikutveckling samt i samverkan med både industri och akademi utveckla en färdplan för konkurrenskraftig europeisk nanoteknik.

FinansiärEU’s sjunde ramprogram för forskning, FP7
Varaktighet: 2010 – 2017
SwedNanoTechs roll: Nationell kontaktorganisation samt vice ordförande för arbetsgruppen Networking.

Mer info: läs mer på www.nanofutures.eu eller kontakta Åsalie Hartmanis asalie.hartmanis@swednanotech.com


Nanoinnovation för konkurrenskraftÅForsk

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft.

FinansiärÅngpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk)
Varaktighet: 2014 – 2015
SwedNanoTechs roll: Projektledare

Mer info: kontakta Åsalie Hartmanis, asalie.hartmanis@swednanotech.com


Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterialVINNOVA

Syftet med projektet är att mobilisera svenska aktörer inom nanosäkerhet och nanomaterial, identifiera teman som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn samt skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 inför nästa utlysningsperiod.

FinansiärVINNOVA
Varaktighet: 2014 – 2015
SwedNanoTechs roll: Projektpartner

Mer info: läs mer på www.vinnova.se, eller kontakta projektets koordinator Rudolf Reuter, Nordmiljörudolf.reuther@enas-online.com


Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade materialformas_ram

Målsättningen är att i en tvärvetenskaplig plattform av experter från universitet, institut och industri – KTH, Uppsala, Stockholms universitet, Innventia, SwedNanoTech, Stora Enso och BioBag – skapa förutsättningar för en framtida industriell produktion av förnybara, hälsomässigt säkra och funktionella plastkompositer av nanocellulosa.

Finansiär: Formas
Varaktighet: 2015 – 2018
SwedNanoTechs roll: Ansvar för projektets kommunikation

Mer info: läs mer på www.formas.se eller kontakta projektets koordinator Ulrica Edlund, KTH, edlund@polymer.kth.se


LICARA (avslutat)

I EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and human Risk Assessment) har konkreta verktyg och riktlinjer tagits för att underlätta för små och medelstora företag att analysera huruvida användning av nanomaterial kan vara ett alternativ för dem. Verktyget som utvecklats har fått namnet LICARA nanoSCAN och är webb-baserat.

FinansiärEU’s sjunde ramprogram för forskning, FP7
Varaktighet: 2012 – 2014
SwedNanoTechs roll: Partner

Mer info: läs mer på www.licara.eu, eller kontakta Åsalie Hartmanisasalie.hartmanis@swednanotech.com