Nanoteknik och säkerhet

Nanopartiklar är komponenter i många olika typer av produkter där den enda gemensamma nämnaren är att minst en dimension av partikeln är i en storlek på nanoskalan. Det har i studier visats att även andra egenskaper än endast storleken måste tas hänsyn till för att kunna förklara nanopartiklars effekt på människa och miljö.

4.019 Mobil Nanomaterial återfinns idag i ett brett spektrum av konsumentprodukter och i produkter avsedda för yrkesmässig användning och antalet nya produkter på marknaden under kommande år förväntas öka. Det finns förhoppningar att utvecklingen av nanomaterial kan leda till nya tillämpningar och alternativ till material som används idag.

Kunskapen om hur människa och miljö kan exponeras för nanomaterial är dock sparsam. Behovet av forskning och metodutveckling för att bedöma risker med nanomaterial är därför fortfarande stort. Detta för att undvika framtida bakslag för en teknik som har omfattande möjligheter.

4.022 PlantsAtt det inte går att avgöra riskerna med en nanopartikel utan att ta hänsyn till alla dessa faktorer gör att varje användning av nanopartiklar bör undersökas från fall till fall.

Det faktum att livscykelanalyser av nanopartiklar fortfarande är sällsynta innebär att det fortfarande finns en systematisk brist på kunskap om effekter på miljön. Därför är det av avgörande betydelse att säkerhetsforskningen går hand i hand med tekniska landvinningar och att säkerhetsaspekterna diskuteras öppet för att få allmänhetens acceptans.